اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابستهاطلاعیه


خدمات بیمه مسئولیت و تضمین کیفیت


اتحادیه کشوری سوختهای جایگزین با انعقاد تفاهم نامه مشترک با شرکت کارگزاری بیمه تدبیر پوشش سگال بستری را جهت تحقق اهداف خود به شرح زیر فراهم نموده است.


حالت اول : بیمه مسئولیت و تضمین کیفیت

بیمه مسئولیت نصب کپسول CNG بر روی خودروهای دوگانه سوز در تمام مراحل نصب حتی بازرسی و... تا سقف تعهدات بشرح زیر:

1- هزینه های پزشکی هر نفر در هر حادثه: 200,000,000 ريال
2- غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماههای عادی: 3,300,000,000 ريال
3- غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام: 4,400,000,000 ريال
4- خسارت مالی در هر حادثه : 300,000,000 ریال

و همچنین جبران خسارات ناشی از عدم کارآئی و کیفیت نامطلوب بخشهایی از تجهیزات CNG خودرو شامل :

1-مخزن CNG
2-رگلاتور
3-شیرپرکن
4-شیر مخزن
5-پایه مخزن
6-انژکتور
7-واحد پردازنده یا همان ECU

حالت دوم : بیمه مسئولیت مدنی

پیرو انعقاد قرارداد بیمه ای با شرکت کارگزاری سگال و درخواست مراکز مجاز مبنی بر عرضه بیمه نامه با صرفه اقتصادی بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار به عنوان تست کننده کیت گازسوز با سقف تعهدات زیر منعقد گردیه است :

1- هزینه های پزشکی هر نفر در هر حادثه: 100,000,000 ريال
2- غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در ماههای عادی: 3,300,000,000 ريال
3- غرامت فوت هر نفر در هر حادثه در ماههای حرام: 4,400,000,000 ريال
4- خسارت مالی در هر حادثه : 250,000,000 ریال

حق بیمه در این حالت برای هر خودرو مبلغ 70،000 ریال می باشد


انتخاب بیمه نامه:

کد اتحادیه:

شماره موبایل :

انتخاب تعداد سریال بیمه: